Przedszkole nr 397
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 397 > Menu Podmiotowe > Władze > Organy przedszkola

Organy przedszkola

  Drukuj
 
Organy przedszkola
Treść

Organy przedszkola mogą nawzajem kierować do siebie wnioski, opinie dotyczące wszystkich spraw przedszkola.

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

Organy mogą spotykać się na wspólnych zebraniach.
Mogą zapraszać przedstawicieli innych organów na swoje posiedzenia w celu zorganizowanego współdziałania w realizacji rocznego planu pracy, zasięgnięcia opinii innego organu w sprawie organizacji imprez, organizacji pracy placówki i prawidłowego funkcjonowania przedszkola, a także w celu bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

Załączniki

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;
W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

- zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

      - przygotowanie projektu statutu przedszkola lub jego zmian,

- opracowanie koncepcji pracy placówki,

- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i własnych programów,

- uchwalenie regulaminu pracy przez Radę Pedagogiczną,

- ustalenie tygodniowego rozkłady zajęć w grupach,

- ustalenie organizacji doskonalenie zawodowego nauczycieli

- ewaluacja wewnętrzna wybranych obszarów pracy przedszkola.

Rada Pedagogiczna opiniuje:

- projekt planu finansowego, wnioski o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń  pracowników,

- organizację pracy placówki,

- przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,

- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień         na szczeblu Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej itp.;

- propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,

Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem zawartym w rocznym planie pracy oraz w miarę potrzeb.

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/5 liczby jej członków

Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:

1.      dyrektor,

2.      członkowie rady pedagogicznej,

3.      organ prowadzący;

W obradach rady pedagogicznej musi brać udział dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący lub wyznaczona przez niego osoba, która będzie prowadziła posiedzenia Rady Pedagogicznej w jego zastępstwie.
Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków  i spostrzeżeń z posiedzenia rady.

Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka nauczyciele mogą udzielać tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratorium Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.

 

W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci które uczęszczają do przedszkola.

Członkowie Rady Rodziców wybierani są w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców w każdym roku szkolnym.

Rada Rodziców powinna składać się z jednego reprezentanta z każdej grupy.
Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.

Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin działalności.

W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym dyrektor przedszkola

Zasadę wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.
Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw przedszkola  

w szczególności:

opiniuje Statut Przedszkola, przedstawia swoją opinię dotyczącą oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela, ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem, może występować do Rady Pedagogicznej w sprawie podejmowania uchwał, o wprowadzaniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych. może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki

Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zapraszane inne osoby z głosem doradczym.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.UKacprzak 11-12-2013
Aktualizujący bzmw/ext.ukacprzak 15-12-2013
Zatwierdzający bzmw/ext.ukacprzak 15-12-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-12-2013
Liczba odwiedzin: 364
Rejestr zmian