Przedszkole nr 397
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
  Biuletyn Informacji Publicznej
 

BIP - Przedszkole nr 397 > Menu Podmiotowe > Władze > Organy przedszkola

Organy przedszkola  
 
Organy przedszkola
Treść

Organy przedszkola mogą nawzajem kierować do siebie wnioski, opinie dotyczące wszystkich spraw przedszkola.

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

Organy mogą spotykać się na wspólnych zebraniach.
Mogą zapraszać przedstawicieli innych organów na swoje posiedzenia w celu zorganizowanego współdziałania w realizacji rocznego planu pracy, zasięgnięcia opinii innego organu w sprawie organizacji imprez, organizacji pracy placówki i prawidłowego funkcjonowania przedszkola, a także w celu bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

Załączniki

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;
W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

- zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

      - przygotowanie projektu statutu przedszkola lub jego zmian,

- opracowanie koncepcji pracy placówki,

- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i własnych programów,

- uchwalenie regulaminu pracy przez Radę Pedagogiczną,

- ustalenie tygodniowego rozkłady zajęć w grupach,

- ustalenie organizacji doskonalenie zawodowego nauczycieli

- ewaluacja wewnętrzna wybranych obszarów pracy przedszkola.

Rada Pedagogiczna opiniuje:

- projekt planu finansowego, wnioski o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń  pracowników,

- organizację pracy placówki,

- przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,

- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień         na szczeblu Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej itp.;

- propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,

Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem zawartym w rocznym planie pracy oraz w miarę potrzeb.

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/5 liczby jej członków

Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:

1.      dyrektor,

2.      członkowie rady pedagogicznej,

3.      organ prowadzący;

W obradach rady pedagogicznej musi brać udział dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący lub wyznaczona przez niego osoba, która będzie prowadziła posiedzenia Rady Pedagogicznej w jego zastępstwie.
Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków  i spostrzeżeń z posiedzenia rady.

Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka nauczyciele mogą udzielać tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratorium Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.

 

W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci które uczęszczają do przedszkola.

Członkowie Rady Rodziców wybierani są w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców w każdym roku szkolnym.

Rada Rodziców powinna składać się z jednego reprezentanta z każdej grupy.
Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.

Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin działalności.

W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym dyrektor przedszkola

Zasadę wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.
Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw przedszkola  

w szczególności:

opiniuje Statut Przedszkola, przedstawia swoją opinię dotyczącą oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela, ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem, może występować do Rady Pedagogicznej w sprawie podejmowania uchwał, o wprowadzaniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych. może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki

Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zapraszane inne osoby z głosem doradczym.

 
 
Wprowadzający: Kacprzak Urszula 11-12-2013
Aktualizujący: Kacprzak Urszula 15-12-2013
Zatwierdzający: Kacprzak Urszula 15-12-2013
Publikujący: Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-12-2013
Liczba odwiedzin: 249
Rejestr zmian